هاب شارژر اوسمو می تواند 4 باتری هوشمند اوسمو را شارژ نماید و در 100دقیقه باتری ها را از حالت خالی به پر شارژ می نماید و در 120 دقیقه باتری های فول را دشارژمی نماید
When used together with DJI chargers, the Osmo Quad Charging System can recharge four
 Osmo intelligent batteries. It takes 100 minutes to fully charge four HB01-522365 batteries from empty or 120 minutes to fully charge four empty HB02-542465 batteries. Four indicators show the remaining power of each inserted battery.