محافظ جوی استیک رادیو کنترل مویک ۲

۱۲۰,۰۰۰ تومان


محافظ برای جوی استیک های رادیو کنترل مویک 2 .در اثر حمل و نقل و تکان های زیاد ممکن است جوی استیک های رادیو کنترل خراب شوند با گذاشتن این محافط ها شما از تکان ها زیاد این جوی استیک ها جلوگیری می کنید