با آسیب دیدن پایه فرود های پرنده فانتوم 4 پرو ممکن است محل اتصال پایه به بدنه دچار آسیب شود و پس از تعمیر قسمت کاور پایه فرودهاا بشکند این کاورها برای نصب در محل اتصال بدنه به پایه های فانتوم 4 پرو می باشد