سایبان دوربین فانتوم 4 پرو برای جلوگیری از تابش مستقیم نور آفتاب به دوربین فانتوم 4 پرو می باشد